ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมณี พัดขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น

LINK การศึกษา

บุคลากร

วันที่ 06 ก.ค. 2563

                                                      

                                   นายมณี  พัดขำ

                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น

 

                                                                     
   นางสาวนิตยา   เมธา               นางมณีกานต์ คำมะยอม    น.ส.อภิลักษณา  ทองประกายเพชร            
           ครู คศ.1                                   ครู คศ.1                                ครู คศ.1                                   

 ผช.ผอ.บริหารงานทั่วไป                    ผช.ผอ.วิชาการ                      ผช.ผอ.งานการเงิน                         


                                                 
นางมรกต   แสนหลวง             นายอาทิตย์  แสงโยจารย์            ว่าที่รต.หญิงกนกวรรณ    ปันโย  
       ครู คศ.1                                        ครูผู้ช่วย                                          ครู คศ.1
ผช.ผอ.งานบุคคล                       ผช.ผอ.งานอาคารสถานที่                  ผช.ผอ.งานพัสดุ                                   


                                                                      
นางสาวอรพรรณ    อินทะวงศ์   นางสาวกุลธิดา   กาศสนุก      นางสาวจันทนี   พจนาปิยะกุล  
           ครู คศ.1                                     ครู คศ.1                              ครู คศ.1                                 
   หัวหน้าบริหารทั่วไป                        หัวหน้าวิชาการ                        หัวหน้าการเงิน                          


                                                 
ว่าที่รต.หญิงเพ็ญศรี คีรีปรีชาวิทย์     างสาวธีราพรรณ  ยะกันโท              นายอนันต์  พนาลีสงบ  
           ครู  คศ.1                                     ครู คศ.1                                    ครูผู้ช่วย   
       หัวหน้าบุคคล

                                               
      นางกรกนก  ยงค์โภชน์                     นางสาวอีมัน  ยูโซะ                    นางสาวณัฐกานต์  ประกาศ   
              ครูผู้ช่วย                                       ครูผู้ช่วย                                            ครูผู้ช่วย     

                                                                                      
 นางสาวปรารถนา  จันทร์ตา                 นางสาวแพรวพราว  เรือนมูล          นางสาวนัยนา   มณีปราการ   
           ครูผู้ช่วย                                               ครูผู้ช่วย                                    ครูอัตราจ้าง                 

                            
    นางนวภัทร  ไพรมาลาตรี                      นางสอิ้ง   พรมเอื้อย
            ครูอัตราจ้าง                                    เจ้าหน้าที่ธุรการ