ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายมณี พัดขำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตื่น

LINK การศึกษา

ประวัติ

วันที่ 06 ก.ค. 2563

          ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนบ้านแม่ตื่น  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  ตำบลท่าสองยาง  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  63150  เป็นโรงเรียนในท้องที่ทุรกันดาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต  2  เปิดทำการเมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2531  โดยอาศัยบ้านของนายหม่องกวย  พงษ์พนาไพรดอน  เป็นที่เรียนชั่วคราวในปีการศึกษา  2534  ได้รับงบประมาณจำนวน  519,000  บาท  ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  ก  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียนและสร้างส้วมแบบ  สปช.  401  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  ราคา  50,000  บาทในปี  พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณ  จำนวน  724,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  102 / 26  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียนในปี  พ.ศ.  2537  ได้รับงบประมาณจำนวน  650,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26  เป็นหลังที่  2
ในปี  พ.ศ.  2542  ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีเมตตาจิต  บริจาคเงินสร้างโรงอาหารพร้อมอุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน  41,100  บาท
ในปี  พ.ศ.  2542  ได้รับจัดสรรเงินในโครงการ  “มิยาซาวา”  สร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ. 30  พิเศษ
จำนวน  1  ชุด  และส้วม  1  หลัง  4  ที่นั่งในปี  พ.ศ.  2547  ได้จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน  ขนาด  6x  12  เมตร  โดยใช้เงินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  ใช้เงินทั้งสิ้น  61,000  บาท  ใช้เป็นห้องสมุดสำหรับการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน  ครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้
ในปี  พ.ศ.  2545  ทางโรงเรียนบ้านแม่ตื่นได้เปิดขยายห้องเรียนเคลื่อนที่  ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยน
ชื่อจากห้องเรียนเคลื่อนที่เป็นห้องเรียนสาขา  จำนวน  1  จุด  ในหมู่ที่  4  บ้านแม่เหว่ย  โดยให้ชื่อว่า  “ห้องเรียนสาขาบ้านแม่เหว่ยศึกษา”  โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับองค์กรคริสต์จักร  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6
 มีบุคลากรจำนวน  10  คนโดยแยกเป็นครูประจำการจำนวน  1  คน   มีครูจ้างสอนจำนวน 9  คน 
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน  118  คน  โดยแยกเป็นนักเรียนชายจำนวน  68  คน  และนักเรียนหญิงจำนวน  50   คน
ปี  พ.ศ.  2548  ทางโรงเรียนได้จัดสร้างบ้านพักครูขนาด  3X 27  เมตร  แบ่งเป็น  8  ห้อง  ห้องน้ำ  1  ห้องโดยได้รับบริจาคงบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงินจำนวน 184,300  บาท  จากผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์  ใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบัน
ปี  พ.ศ.  2549  โรงเรียนได้ปรับปรุงขั้นบันไดบริเวณหน้าอาคารเรียนแบบ  ป  1  ก  โดยได้รับบริจาคเงินในการจัดสร้างจำนวน  30,000  บาท
 
ปี  พ.ศ.  2550  โรงเรียนได้รับบริจาคเงินจากผู้ให้ความอนุเคราะห์จำนวน  230,700  บาท  ในการจัดสร้างอาคารเรียนอนุบาล  จำนวน 2  ห้องเรียน  4  ห้องน้ำ  แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2550   และได้ใช้เป็นห้องเรียนสำหรับชั้นอนุบาล  1  และชั้นอนุบาล  2
ปี  พ.ศ.  2551  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ขึ้นแทนอาคาร  ขันติสาโรวิทยาคารหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมใช้การไม่ได้  โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้ให้ความอนุเคราะห์  และทางโรงเรียนได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา  เพื่อหาเงินสนับสนุนในการจัดสร้างอีกทางหนึ่ง  คิดเป็นเงินจำนวน  285,000  บาท  แล้วเสร็จในเดือน  กุมภาพันธ์  2551
ปี  พ.ศ.  2553    โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารห้องสมุด    โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก  พระครูวิชัยคุณาธาร    เป็นจำนวนเงิน   130,000    บาท  แล้วเสร็จในเดือนเมษายน  2553
ปี พ.ศ.  2556    โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29“อาคารอนุสรณ์ สกสค. 1” เป็นจำนวนเงิน  3,483,100บาท  แล้วเสร็จในเดือนเมษายน  2556
ปี พ.ศ. 2557  ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมโรงอาหาร  โดยยกโครงหลังคา  เปลี่ยนหลังคาใหม่  เป็นจำนวนเงิน  500,000 บาท  แล้วเสร็จภายในเดือน  ธันวาคม  2557
ปี พ.ศ. 2558  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ในการก่อสร้างบ้านพักครูแบบ ป.1 จำนวน 1 หลัง จำนวน 4 ห้อง  และได้รับงบประมาณจาก สพป ตาก เขต 2 จำนวน 30,000 บาท  รวมเป็นวงเงินงบประมาณ  730,000 บาท 
ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารขันติสาโร  ในวงเงินงบประมาณ  600,000  บาท 
ปี พ.ศ. 2559  ทางโรงเรียนได้การอนุเคราะห์จากโครงการอาชีวะพัฒนาวิทยาลัยเทคนิคตาก
ในการก่อสร้างต่อเติมอาคารชั้นล่าง สกสค.  ในวงเงินงบประมาณ  350,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2559  ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการศึกษา ให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สพป ตาก ในการขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาภายในโรงเรียนบ้านแม่ตื่น  จำนวนเป็นวงเงินงบประมาณ  1,716,900 บาท 
ปี พ.ศ. 2559  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดเก่า ในวงเงินงบประมาณ  150,000 บาท 
ปี พ.ศ. 2559  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพป ตาก เขต 2 ในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ สปช. 301/26ในวงเงินงบประมาณ  200,000บาท 
ปี พ.ศ. 2559  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพป ตาก เขต 2  ในการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียน ในวงเงินงบประมาณ  477,900บาท 
 
ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่ตื่นเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6